Usługa DSR

Usługa DSR to dobrowolne i czasowe obniżenie przez odbiorców zużycia energii elektrycznej lub przesuniecie w czasie jej poboru na polecenie Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. (czyli operatora systemu przesyłowego) w zamian za oczekiwane wynagrodzenie. DSR przyczynia się do zachowania stabilności w krajowym systemie elektroenergetycznym (KSE) w przypadku  wystąpienia trudnej sytuacji bilansowej, w szczególności w godzinach szczytowego zapotrzebowania na energię elektryczną.

DSR to skrót od angielskiego terminu „Demand Side Response”, co można przetłumaczyć jako „Reakcja Strony Popytowej”. Stroną popytową są odbiorcy energii, a ich reakcją jest zmniejszenie własnego zapotrzebowania na energię elektryczną na wezwanie operatora systemu przesyłowego (OSP). Przykłady zastosowania DSR w innych krajach potwierdziły zalety tego typu usług wskazując m.in. na ich: przewidywalność, efektywność, elastyczność i niezawodność, jako narzędzia stabilizującego system elektroenergetyczny. Wdrożenie usługi DSR pozwoliło w wielu przypadkach ograniczyć konieczność budowy kolejnych, nowych źródeł wytwórczych.

Dlaczego czasowe obniżanie zużycia energii elektrycznej jest ważne

W Polsce z roku na rok wzrasta zapotrzebowanie na energię elektryczną. Według wielu rynkowych analiz, zużycie energii w kolejnych latach będzie nadal rosnąć wraz z rozwojem gospodarczym kraju. Konieczne jest zatem efektywne zarządzanie posiadanymi zasobami mocy oraz przyłączanie do systemu nowych, elastycznych źródeł wytwórczych.

Krajowy system elektroenergetyczny dysponuje wystarczająca ilością energii elektrycznej, aby pokryć zapotrzebowanie przyłączonych do niego odbiorców. Okresowo może jednak dochodzić do ekstremalnych warunków funkcjonowania KSE, w których równowaga pomiędzy zapotrzebowaniem na energię elektryczna, a dostępnymi możliwościami jej wytworzenia i przesłania jest chwilowo naruszona.

Aby sprostać takim sytuacjom PSE dysponują środkami zaradczymi, które stosują w celu zapewnienia ciągłości dostaw energii elektrycznej. Są to m.in. usługi DSR, praca interwencyjna  elektrowni szczytowo-pompowych, rezerwa zimna (uruchomienia dodatkowych bloków w elektrowniach) oraz pomoc międzyoperatorska. Programy DSR są ważną częścią tych środków ze względu na duży potencjał wolumenu redukcji oraz elastyczność.

Warunki funkcjonowania KSE i środki zaradcze

Korzyści z przystąpienia do DSR

Kto może przystąpić do programów DSR

Uczestnikiem usługi DSR  może być każdy podmiot posiadający zdolności przesunięcia lub redukcji zapotrzebowania energii elektrycznej, przyłączony do sieci elektroenergetycznej i pozytywnie zweryfikowany przez operatora systemu, do którego jest przyłączony. Weryfikacja przeprowadzona w sposób nieangażujący uczestnika będzie polegała na sprawdzeniu posiadania odpowiedniego układu pomiarowego umożliwiającego rozliczenie.

Więksi odbiorcy energii mogą świadczyć usługę bezpośrednio dla PSE jeśli:

 • posiadają 1 MW mocy redukcji lub więcej (w Programie Bieżącym Uproszczonym);
 • posiadają 10 MW mocy redukcji lub więcej (w Programach: Gwarantowanym i Bieżącym)

Jeśli jesteś mniejszym odbiorcą mocy i chcesz, aby kwestie formalne wziął na siebie agregator, czyli firma reprezentująca interesy odbiorców w relacjach z PSE – skontaktuj się z jedną z takich firm. Listę agregatorów znajdziesz w zakładce >Lista agregatorów i OSD<. Możesz również stać się agregatorem jeśli zapewnisz moc redukcji 1 MW w Programie Bieżącym Uproszczonym lub 10 MW w Programach Gwarantowanym i Bieżącym na zasadach innych odbiorców (ewentualnie przy wykorzystaniu jednocześnie swoich zasobów).

Potencjalne podmioty mogące przystąpić do programów DSR:

 • huty, kopalnie, stocznie, duże fabryki i zakłady produkcyjne
 • sklepy wielkopowierzchniowe i centra handlowe, biurowce
 • hale sportowe i baseny
 • gospodarstwa rolne wykorzystujące hale i urządzenia do uprawy roślin i hodowli zwierząt, np.: szklarnie, chlewnie, fermy drobiu
 • cementownie, chłodnie, stacje paliw
 • kina oraz inne obiekty kultury i rozrywki
 • inne podmioty zużywające średnio powyżej 300 kW energii elektrycznej
 • odbiorcy posiadający własne źródła generacji – agregaty prądotwórcze

Programy DSR w PSE

Pierwsze postępowania przetargowe w ramach Programów DSR zapewniały redukcję na poziomie do 200 MW. Chcąc zwiększyć potencjał programów redukcji zapotrzebowania odbiorców, PSE postanowiły przemodelować programy DSR. Po opracowaniu koncepcji nowych mechanizmów w 2017 r. PSE wdrożyły dwa programy: Program Gwarantowany, oferujący opłatę za gotowość i wykonanie redukcji oraz Program Bieżący, oferujący opłatę za wykonanie. Programy te zostały stworzone przy założeniu umożliwienia dużej elastyczności definiowania parametrów produktów (np. mocy redukcji, długości bloku, czasu osiągnięcia redukcji) przez wykonawców, umożliwiając dostosowanie ich do specyfiki urządzeń odbiorcy. Działania przeprowadzone przez PSE przyniosły znaczny wzrost dostępnego wolumenu redukcji. Obecnie w programie Gwarantowanym  wynosi on  ponad 600 MW w miesiącach letnich (moc skumulowana) i 535 MW redukcji w okresie zimowym. W Programie Bieżącym potencjał redukcji nie jest niczym ograniczony i będzie wynikał z propozycji produktów składanych przez wykonawców tuż przed potrzebą zastosowania usługi. Aktualnie wprowadzany jest trzeci program – DSR Program Bieżący Uproszczony (DSR PBU).

DSR PBU jest skierowany głównie do średnich, małych i mikroprzedsiębiorstw, zainteresowanych uzyskaniem dodatkowych przychodów z redukcji zapotrzebowania na moc, które podlegają ograniczeniom w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej. 

 Cechy Programów DSR

 Program   Gwarantowany

 Program   Bieżący

 Program Bieżący   Uproszczony

 Opłata za gotowość  TAK  NIE  NIE
 Odpowiedź na wezwanie do złożenia propozycji sprzedaży  Obowiązkowo  Dobrowolnie  Dobrowolnie
 Reakcja na polecenie redukcji, o ile zaakceptowano   propozycję sprzedaży  Obowiązkowo  Obowiązkowo  Dobrowolnie
 Obowiązek testowania  TAK  NIE  NIE
 Kary za niewykonanie redukcji  TAK  TAK  NIE

Nie ponosisz żadnych kar w DSR PBU, jeśli nie będziesz mógł zredukować zapotrzebowania na energię w wyznaczonym terminie. Możesz tylko zyskać!

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie Uczestnika usługi DSR PBU będzie zależało od:

Przykładowe wyliczenie:

Godło – Wspieram Bezpieczeństwo Energetyczne Polski

Przystępując do usługi DSR PBU uczestnicy otrzymają od PSE Godło – Wspieram Bezpieczeństwo Energetyczne Polski potwierdzający zaangażowanie w budowę stabilnego systemu elektroenergetycznego kraju. Godło – w formie elektronicznej uczestnicy DSR moga otrzymać od swojego agregatora lub bezpośrednio w PSE (jeśli uczestnik ma z nimi podpisaną umowę). Zamieszczenie godła na stronie internetowej oraz w innych materiałach informacyjnych pozytywnie wpłynie na wizerunek uczestnika DSR PBU oraz wzmocni jego postrzeganie przez otoczenie, jako zaangażowanego społecznie.

Jak przystąpić do programu DSR PBU

Aby odbiorca lub agregator zawarł umowę bezpośrednio z PSE S.A., powinien wziąć udział w przetarg organizowanym przez PSE S.A. Podmioty, które nie zdecydują się na złożenie oferty w zapytaniu ofertowym mogą świadczyć usługę za pośrednictwem firm agregujących przyłączając się do usługi w dowolnym momencie. 

Jak działa DSR PBU, czyli przywołanie do usługi

Wszyscy uczestnicy DSR PBU podpisują umowy na ten sam okres. W tym okresie PSE lub firma, z którą uczestnik usługi DSR PBU zawarł umowę (agregator) może powiadomić go o planowanej redukcji zapotrzebowania.

Otrzymanie powiadomienia

PSE wezwą uczestników usługi DSR PBU do redukcji zapotrzebowania, wyłącznie w sytuacji zagrożenia stabilności krajowego systemu elektroenergetycznego. Takie zagrożenie występuje wtedy, gdy operator sieci przesyłowej przewiduje, że ilość energii w systemie może być niewystarczająca do zaspokojenia potrzeb jej odbiorców, a inne środki zaradcze mogą okazać się niewystarczające.
Wezwanie do składania propozycji redukcji zapotrzebowania odbiorcy, którzy są uczestnikami programu DSR PBU, otrzymają do godz. 11:30 doby poprzedzającej dzień, którego dotyczy wezwania bezpośrednio od PSE lub od agregatora, z którym mają relacje umowne. Informacja o redukcji zapotrzebowania zostanie przesłana wcześniej ustalonym sposobem komunikacji, którym jest dedykowany system informatyczny oraz dodatkowo poprzez sms i e-mail.

Reakcja

Po otrzymaniu wezwania użytkownik usługi DSR PBU powinien zredukować zużycie zadeklarowanej mocy, we wskazanym przez siebie okresie.

Wynagrodzenie

Po udanej redukcji uczestnicy usługi DSR PBU otrzymają wynagrodzenie.

Agregatorzy i OSD

Agregatorzy to firmy pozyskujące przedsiębiorców (tzw. obiekty redukcji -ORedy), mogących przesunąć lub zredukować część swojego zapotrzebowanie na moc, w ramach usługi DSR PBU. Agregatorzy podpisując umowę z przedsiębiorcami:

 • reprezentują ich w kontaktach z PSE
 • są odpowiedzialni za złożenie oferty w postepowaniu przetargowym
 • udzielają im pomocy w uzyskaniu niezbędnych certyfikatów do pełnienia usługi DSR PBU
 • informują ich o ewentualnych wezwaniach do redukcji przez PSE
Lp.Nazwa firmy*AdresStrona internetowa
1.ENEA S.A.ul. Górecka 1, 60-201 Poznań (adres do korespondencji: ENEA S.A. Departament Sprzedaży, ul. Strzeszyńska 58 bud. J, 60-479 Poznań, esa.uslugadsr@enea.pl)www.enea.pl
2.Enel X Polska Sp. z o.o.ul. Złota 59, Tarasy 9 Business Center, 00-120 Warszawawww.enelx.com
3.Enspirion Sp. z o.o.al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańskwww.enspirion.pl
4.innogy Polska S.A.ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41, 00-347 Warszawawww.innogy.pl
5.Lerta Sp. z o.o.ul. Wilczak 49, 61-623 Poznańwww.lerta.energy
6.Power Block Sp. z o.o.ul. Drobiarska nr 43, 05-070 Sulejówek
7.TAURON Polska Energia S.A.ul. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowicewww.tauron.pl

 

Lista agregatorów nie jest zamknięta i będzie na bieżąco aktualizowana przez PSE. Kolejność agregatorów na liście jest alfabetyczna.

OSD, czyli Operatorzy Systemu Dystrybucyjnego to przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej, odpowiedzialne za ruch sieciowy w systemie dystrybucyjnym, jego eksploatację, konserwację i remonty sieci dystrybucyjnej, a także niezbędną rozbudowę. Pięciu głównych OSD, którzy mają przyłączone swoje sieci dystrybucyjne do sieci OSP to: Enea Operator Sp. z o.o., ENERGA-OPERATOR S.A., innogy Stoen Operator Sp. z o.o., PGE Dystrybucja S.A. i TAURON Dystrybucja S.A.

Aktualna lista wszystkich OSD w Polsce znajduje się na stronie Urzędu Regulacji Energetyki

Mapa największych polskich operatorów wraz z obszarami działania.

Odbiorcy energii mogący brać udział w Programach DSR (posiadający Certyfikaty dla ORed)

Odbiorcy energii mogący brać udział w Programach DSR to tzw. ORedy czyli Obiekty Redukcji, które przeszły odpowiednią certyfikację u swojego OSD, określoną zasadami w IRiESP.

Aby przystąpić do Programów DSR należy aktywować swój certyfikat wysyłając wniosek do swojego OSD, od którego ORed otrzymał informacje o wydaniu certyfikatu (każdy operator określa sposób przekazania wniosku na swojej stronie internetowej).

Wzór wniosku „Oświadczenia odbiorcy w ORed dotyczące Certyfikatu dla ORed” można pobrać ze strony internetowej PSE S.A. https:www.pse.pl/dokumenty-dsr

UWAGA: Sama aktywacja Certyfikatu dla ORed nie oznacza jeszcze świadczenia usługi DSR. W tym celu należy zawrzeć odpowiednią umowę z PSE S.A. Sposoby przystąpienia do usługi DSR opisano powyżej.

Aktualna lista Odbiorców ORed, którzy wyrazili zgodę na publikację ich danych dostępna jest na stronie pse.pl:

Q&A

DSR to skrót od angielskiego terminu „Demand Side Response”, w tłumaczeniu: reakcja strony popytowej. Stroną popytową są odbiorcy energii, którzy w zamian za odpowiednie wynagrodzenie, są w stanie dobrowolnie obniżyć zużycie energii elektrycznej lub przesunąć je w czasie. Innymi słowy DSR to redukcja swojego zapotrzebowania energetycznego na wezwanie operatora systemu przesyłowego (OSP), którym na terytorium RP są Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE). PBU natomiast to skrót od słów „Program Bieżący Uproszczony”. DSR PBU jest nowym programem redukcji zapotrzebowania na energię elektryczną, bazującym na rozwiązaniach wypracowanych w ramach Programu Bieżącego, jednak jego formuła jest mniej skomplikowana i bardziej przystępna dla wykonawców (jedna metoda wyznaczenia profilu bazowego, brak kar za niewykonanie usługi oraz powszechna certyfikacja techniczna obiektów redukcji bez konieczności składania wniosków).

Odbiorcy energii posiadający możliwość redukcji mocy na poziomie:

 • 1MW lub więcej w Programie Bieżącym Uproszczonym,
 • 10 MW w Programach Gwarantowanym i Bieżącym lub więcej,

mogą podpisać umowę bezpośrednio z PSE S.A. Odbiorcy energii posiadający mniejsze zdolności redukcji mogą przystąpić do programu, zgłaszając się do jednego z agregatorów.

Uczestnikiem usługi DSR może być każdy podmiot posiadający zdolności redukcji zapotrzebowania energii elektrycznej, przyłączony do sieci elektroenergetycznej i pozytywnie zweryfikowany przez operatora systemu, do którego jest przyłączony.

Wszystkie warunki dotyczące świadczenia usługi DSR PBU zostaną szczegółowo opisane w dokumentach przetargowych. Informacje o terminach związanych z przetargiem będą publikowane na stronie internetowej DSR PBU.

Warunkiem technicznym jest konieczność przyłączenia do sieci elektroenergetycznej i pozytywna weryfikacja przez operatora systemu, do którego jest przyłączony – jest to proces certyfikacji technicznej ORed. Weryfikacja, dla odbiorców objętych ograniczeniami w poborze i dostarczaniu energii elektrycznej będzie przeprowadzona w sposób nieangażujący uczestnika będzie polegała na sprawdzeniu posiadania przez uczestnika odpowiedniego układu pomiarowego umożliwiającego rozliczenie. Odbiorcy nie podlegający ww. ograniczeniom chcący uzyskać certyfikat techniczny powinni skontaktować się z operatorem systemu do którego są przyłączeni i złożyć wniosek o certyfikację ORed.

Uruchomienie usługi DSR w ramach PBU zależne jest od przewidywanego bilansu zapotrzebowania na moc w kraju. PSE nie określają czy oraz ewentualnie ile razy skorzystają z usługi.

W programie DSR PBU uczestnicy nie ponoszą żadnych kar za nieprzeprowadzenie redukcji zapotrzebowanie na wezwanie PSE.

Usługa DSR jest jednym ze środków zaradczych umożliwiających zbilansowanie krajowego zapotrzebowania na moc. PSE dąży do rozszerzenia bazy potencjalnych obiektów redukcji, w celu zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego kraju, w momencie wystąpienia trudnej sytuacji bilansowej w KSE.

PSE zapewniają bezpieczeństwo funkcjonowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) poprzez pokrycie bieżącego oraz przewidywanego średnio- i długoterminowego zapotrzebowania na energię elektryczną oraz moc w całym krajowym systemie. Trwająca transformacja sektora oraz zmiany miksu energetycznego sprawiają, że zarządzanie systemem elektroenergetycznym i jego bilansowanie jest coraz bardziej skomplikowane i kosztowne, a przed europejskimi operatorami energii elektrycznej pojawiają się nowe wyzwania. Na złożony proces bilansowania dodatkowo nakłada się możliwość występowania ekstremalnych warunków, w jakich funkcjonowanie KSE musi pozostać niezakłócone. Aby sprostać takim sytuacjom PSE dysponują odpowiednimi środkami zaradczymi, a usługa redukcji zapotrzebowania odbiorców na polecenie OSP (DSR) jest jednym z nich.

Wynagrodzenie oferowane w ramach usługi DSR PBU będzie uzależnione od warunków umowy, zawartej z agregatorem lub bezpośrednio z PSE oraz od propozycji sprzedaży (zawierających parametry m.in. handlowe) składach do OSP podczas aktywacji usługi DSR PBU. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia będzie przeprowadzenie udanej redukcji zapotrzebowania na energię elektryczną na wezwanie PSE.

W programie DSR PBU mogą wziąć udział wszystkie podmioty posiadające zdolność do redukcji swojego zapotrzebowania na energię elektryczną oraz mogące zawrzeć umowę z PSE lub agregatorem. Jeśli nie jesteś w stanie sam określić o jaką wartość możesz zredukować swoje zapotrzebowanie możesz zlecić zewnętrznej firmie wykonanie audytu energetycznego lub zgłosić się do agregatora, który pomoże Ci w oszacowaniu wartości redukcji.

Słownik

Przedsiębiorstwo zajmujące się pozyskiwaniem podmiotów, które mogą przeprowadzić redukcję zapotrzebowania na energię elektryczną. Agregator DSR zawiera umowy z:

 • mniejszymi odbiorcami energii elektrycznej, które nie mogą podpisać umowy bezpośrednio z PSE ze względu na niespełnienie warunku 1 MW mocy redukcji w Programie Bieżącym Uproszczonym lub 10 MW mocy redukcji w Programach Gwarantowanym i Bieżącym,
 • podmiotami, które chcą przenieść część zadań związanych z usługą DSR tj. przygotowanie dokumentacji przetargowej, obsługa systemu informatycznego IP-DSR, komunikacja z OSP na stronę trzecią,
 • mają niską świadomość energetyczną i potrzebują pośrednika zapewniającego know-how do świadczenia usługi DSR PBU,
 • nie są pewne swojego potencjału redukcyjnego i chcą częściowo przenieść swoje ryzyka na stronę trzecią.

Agregator występuje w imieniu tych podmiotów w postępowaniach przetargowych na świadczenie usług DSR oraz w relacjach z OSP na etapie świadczenia usługi DSR. Lista agregatorów, którzy zgłosili się do realizacji usługi DSR PBU jest publikowana na stronie w zakładce „agregatorzy”.

Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady, jest to „systematyczna procedura, której celem jest uzyskanie odpowiedniej wiedzy o profilu istniejącego zużycia energii danego budynku lub zespołu budynków, działalności lub instalacji przemysłowej bądź handlowej lub usługi prywatnej lub publicznej, określenie, w jaki sposób i w jakiej ilości możliwe jest uzyskanie opłacalnej oszczędności energii, oraz poinformowanie o wynikach.”

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE Tekst mający znaczenie dla EOG (CELEX: 32012L0027).

To „stan gospodarki umożliwiający pokrycie bieżącego i perspektywicznego zapotrzebowania odbiorców na paliwa i energię w sposób technicznie i ekonomicznie uzasadniony, przy zachowaniu wymagań ochrony środowiska” Ustawa o Prawie energetycznym art. 3 p. 16

DSR to skrót od angielskiego terminu „Demand Side Response”, w tłumaczeniu reakcja strony popytowej”. Stroną popytową są odbiorcy energii, a ich reakcją jest zmniejszenie własnego zapotrzebowania na energię elektryczną podczas godzin szczytowego zapotrzebowania, na wezwanie operatora systemu przesyłowego (OSP), którym w Polsce są Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE). DSR to jeden z wielu środków zaradczych, wykorzystywanych przez OSP, w celu utrzymania stabilności Krajowego Systemu Energetycznego (KSE).

Zbiór urządzeń służących do wytwarzania, przesyłu, rozdziału, magazynowania i użytkowania energii elektrycznej, połączonych ze sobą w system tworzący strategiczną infrastrukturę, zapewniającą ciągłość dostaw energii elektrycznej dla gospodarstw domowych, przedsiębiorstw czy obiektów użyteczności publicznej w całej Polsce.

Standardowa droga energii elektrycznej od wytwórcy do odbiorcy
 1. Źródła wytwarzania
 2. Linie przesyłowe najwyższych napięć NN
 3. Stacje transformatorowe najwyższych napięć NN (220, 400, 750 kV)/ wysokich napięć WN (110 kV)
 4. Linie rozdzielcze wysokich napięć WN (110 kV)
 5. Stacje transformatorowe wysokich napięć WN (110 kV)/ średnich napięć SN (15 kV, 20 kV)
 6. Linie rozdzielcze średnich napięć SN (15 kV, 20 kV)
 7. Stacje transformatorowe średnich napięć SN (15 kV, 20 kV)/ niskich napięć nn (400/230 V)
 8. Linie rozdzielcze niskich napięć nn (400/230 V)

Plan rozwoju sieci przesyłowej do 2025 r.

ORed to obiekt zdefiniowany na zasobach odbiorczych, przyłączony do sieci przesyłowej lub sieci dystrybucyjnej. Aby ORed mógł uczestniczyć w świadczeniu usługi redukcji na polecenie OSP musi posiadać certyfikat dla ORed uzyskany na zasadach określonych w IRiESP.

Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem energii elektrycznej, odpowiedzialne za ruch sieciowy w systemie przesyłowym elektroenergetycznym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci przesyłowej, w tym połączeń z innymi systemami gazowymi albo innymi systemami elektroenergetycznymi; < Ustawa o Prawie energetycznym art. 3 p. 24>. W Polsce funkcję operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego sprawują Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Usługa redukcji zapotrzebowania na energię elektryczną wykorzystywana jest przez OSP w sytuacji, gdy bieżące zapotrzebowanie na energie elektryczną w kraju oraz niezbędne dla zachowania bezpieczeństwa rezerwy mocy nie mogą zostać pokryte przez krajowe elektrownie, istniejące zdolności importowe oraz inne środki zaradcze.

To sytuacja, w której równowaga pomiędzy zapotrzebowaniem na energię elektryczna, a dostępnymi możliwościami jej wytworzenia i przesłania jest chwilowo naruszona. Wystąpienie takiej sytuacji powoduje konieczność uruchomienia dostępnych  OSP środków zaradczych tj.: interwencyjnej pracy elektrowni szczytowo-pompowych, rezerwy zimnej, DSR oraz pomocy międzyoperatorskiej.

Uczestnikiem programu jest odbiorca energii elektrycznej, który zawarł umowę na świadczenie usługi redukcji zapotrzebowania na energię elektryczną z agregatorem lub bezpośrednio z PSE.  Uczestnikiem może być zarówno osoba fizyczna jak i osoba prawna.

Dokumenty i materiały do pobrania

Kontakt

Jeśli jesteś zainteresowany świadczeniem usługi bezpośrednio dla PSE S.A. (powyżej 10 MW mocy redukcji) i chcesz uzyskać więcej informacji o usłudze DSR PBU, napisz do nas poprzez formularz kontaktowy

Pozostałych odbiorców zachęcamy do kontaktu z agregatorami.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA (PSE) są operatorem elektroenergetycznego systemu przesyłowego w Polsce. Celem spółki jest zapewnienie niezawodnej pracy sieci przesyłowej i dostaw energii elektrycznej do wszystkich regionów kraju. PSE świadczą usługi w oparciu o zasady TPA – równego dostępu do infrastruktury sieciowej oraz z poszanowaniem środowiska naturalnego.

PSE są właścicielem ponad 14,6 tys. km linii oraz 106 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć. Odpowiadają za utrzymanie, eksploatację i rozwój systemu przesyłowego, co ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo energetyczne Polski. PSE należą do Europejskiej Sieci Operatorów Systemów Przesyłowych Energii Elektrycznej ENTSO-E – stowarzyszenia zrzeszającego 43 operatorów systemów przesyłowych z 36 krajów.


Scroll Up